Лапа чи диск?

Дис­ко­ва бо­ро­на Rubin 12/600 КUА
Дис­ко­ва бо­ро­на Rubin 12/600 КUА

Крім ко­рот­ких дис­ко­вих борін, які мо­жуть пра­цю­ва­ти на мак­си­мальній гли­бині до 21 см, Lemken про­по­нує куль­ти­ва­то­ри, які ста­нов­лять гідну кон­ку­ренцію дис­кам.
Ми порівня­ли дві си­с­те­ми об­робітку ґрун­ту на прак­тиці й по­ка­же­мо вам, на що здатні ці аг­ре­га­ти з різни­ми ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми.

ТОЖ RUBIN 12 ЧИ КАRАT 9? ЛА­ПА ЧИ ДИСК?

Сільгоспви­роб­ни­ку на­да­но ши­ро­кий вибір. Який ґрун­то­об­роб­ний аг­ре­гат як­най­кра­ще при­дат­ний для ос­нов­но­го та стер­нь­о­во­го об­­ро­біт­ку? У співпраці з Lemken то­горічної осені ми порівню­ва­ли куль­ти­ва­тор Каrаt 9/600 КUА та дис­ко­ву бо­ро­ну Rubin 12/600 КUА й оціню­ва­ли їх за па­ра­ме­т­ра­ми ви­т­ра­ти паль­но­го та по­каз­ни­ка­ми якості ро­бо­ти.

Обид­ва напівнавісні аг­ре­га­ти ма­ли ши­ри­ну за­хва­ту по 6 м і ме­ханічний за­­хист від пе­ре­ван­та­жень у разі по­трап­лян­ня на пе­ре­шко­ду. Та­кож обид­ва аг­­ре­га­ти бу­ли ос­на­щені кот­ка­ми од­на­ко­во­го ти­пу, а са­ме при­ко­чу­валь­ним про­філь­ним кот­ком 600/540. Слід за­зна­чи­ти, що на дис­ковій бо­роні Rubin 12 ус­­та­нов­ле­но відбійний штри­гель після пер­шо­го ря­ду дисків і вирівню­валь­ний – після дру­го­го, а куль­ти­ва­тор Каrаt 9, у свою чер­гу, по­за­ду стійок із ла­па­ми має сім пар вирізних дисків пе­ред кот­ками, які слу­гу­ють для розрівню­ван­ня гре­бенів.

Ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни об­робітку на Rubin 12 відбу­вається че­рез навіску трак­­­то­ра та гідравлічно – че­рез кот­ки. В куль­ти­ва­то­ра цей про­цес проходить так са­мо: гідравлічно – че­рез кот­ки та два пе­редні копіювальні ко­ле­са. Каrаt 9 має ко­рис­ну опцію: в пальці кріп­лен­ня пе­­редніх опор­них коліс є дат­­­чи­ки, що ви­­мі­рю­ють си­лу, яка діє на ко­ле­са. На ос­нові цієї інфор­мації си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но ре­гу­лює тиск ма­ши­ни на навіску трак­то­ра, за­вдя­ки чо­му по­к­ра­щується тя­га, за­без­пе­чується до­три­ман­ня ус­та­нов­ле­них па­ра­метрів гли­би­ни, що є важ­ли­вим за змінних умов ро­бо­ти, особ­ли­во на нерівній по­верхні полів.

Аг­ре­га­ти бу­ли зчеплені з трак­то­ром Deutz-Fahr 9340 TTV з номіна­ль­ною по­тужністю дви­гу­на 316 к.с. та влас­ною вагою 12 т.

Під час ви­ко­нан­ня куль­ти­вації ґрун­­­ту на гли­би­ну 5 см (по стерні) за од­на­ко­вої ро­бо­чої швид­кості 12 км/год Ru­bin 12 на відміну від Каrаt 9 по­тре­бу­вав паль­но­го на 20% мен­ше. Ефект пе­­ремішу­ван­ня ґрун­ту обо­ма аг­ре­га­та­ми був до­б­рий. Як­що роз­гля­да­ти ко­жен ок­ре­мий прохід аг­ре­га­ту, то після Rubin 12 по цен­т­ру про­хо­ду за­ли­ша­ло­ся більше рос­лин­них ре­ш­ток, аніж по кра­ях.

Плю­си та міну­си Rubin 12/600 КUА

+ Кра­щий ефект подрібнен­ня та пе­ремішу­ван­ня
+ Лег­кохідний
– Вища ціна
– Не­знач­не на­ко­пи­чен­ня по­жнив­них ре­ш­ток по цен­т­ру про­хо­ду аг­ре­га­ту.

Пе­редній ряд дисків пра­цює від цен­т­ра на­зовні, а дру­гий, на­впа­ки – до цен­т­ра ма­ши­ни. Виробник ви­б­ра­в та­ке роз­та­шу­ван­ня дисків, щоб зніве­лю­ва­ти бо­ко­ве зне­сен­ня аг­ре­га­ту. У разі ви­ко­нан­ня куль­ти­вації аг­ре­га­том Каrаt спо­с­теріга­ли рівномірніший роз­поділ по­жнив­них ре­ш­ток по всьо­му об­роб­лю­ва­но­му го­ри­зон­ту, що за­без­пе­чить, відповідно, рівномірніше про­ро­с­тан­ня па­да­лиці. Після то­го, як об­роб­ле­ний го­ри­зонт роз­г­реб­ли для де­таль­но­го ог­ля­ду й оціню­ван­ня ро­бо­чих ре­зуль­татів, ста­ло оче­вид­но, що різниці в якості ро­бо­ти ані 30-сан­ти­ме­т­ро­ви­ми стрілча­с­ти­ми ла­па­ми, ані 736-міліме­т­ро­ви­ми дис­ка­ми на за­даній гли­бині об­робітку ґрун­ту май­же не бу­ло.

Та­кож за вста­нов­ле­ної гли­би­ни об­робітку 10 см по­каз­ни­ки ви­т­ра­ти паль­но­го на гек­тар в обох аг­ре­га­тах по­ча­ли вирівню­ва­тись. Для за­без­пе­чен­ня цієї гли­би­ни об­робітку на Каrаt 9 ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли ті самі ла­пи, що й за ро­бо­ти на 5 см. Для глиб­шо­го об­робітку, від 15 до 21 см, бу­ли вста­нов­лені ла­пи за­вшир­ш­ки 8 см, оскільки за ро­бо­ти стрілча­с­тої ла­пи на гли­бині по­над 15 см аг­ре­гат ви­т­ра­чає ду­же ба­га­то паль­но­го. За об­робітку вузь­ки­ми ла­па­ми, на відміну від куль­ти­вації ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми бо­ро­ни Rubin 12, куль­ти­ва­тор за­ли­шив нерівномірно об­роб­ле­ний го­ри­зонт.

Куль­ти­ва­тор Каrаt 9/600 КUА
Куль­ти­ва­тор Каrаt 9/600 КUА
ПІДГО­ТОВ­КА ДО ВИ­ПРО­БУ­ВАН­НЯ

На вирівня­но­му полі ми про­во­ди­ли пер­ший стер­нь­о­вий об­робіток на чо­ти­рь­ох різних гли­би­нах. Для кра­щої до­стовірності порівнян­ня обид­ва аг­ре­га­ти пра­цю­ва­ли на гли­би­ну 5, 10, 15 та близь­ко 21 см. Об­роб­ле­на стер­ня та про­рос­ла па­да­ли­ця підтвер­ди­ли до­б­рий ре­зуль­тат пе­ремішу­ван­ня ґрун­ту.

Ме­тою об­робітку бу­ло та­кож до­сяг­нен­ня ро­бо­чої швид­кості 12 км/год, що бу­­­­­­ло не­до­сяж­ним за мак­си­маль­ної гли­би­ни че­рез про­бук­со­ву­ван­ня та не­ста­чу по­туж­ності трак­то­ра. По­каз­ни­ки ви­­тра­ти паль­но­го бу­ли взяті із терміна­лу трак­то­ра. Та­кож ми про­аналізу­ва­ли якість ро­бо­ти шля­хом роз­чи­щен­ня й ог­ля­ду об­роб­ле­но­го го­ри­зон­ту на всіх чо­ти­рь­ох гли­би­нах після про­хо­ду кож­но­го аг­ре­га­ту та зро­би­ли відповідну оцінку.

ЧИ ТО ДИС­КИ, ЧИ ТО КУЛЬ­ТИ­ВА­ТОР — ОБ­РОБІТОК ҐРУН­ТУ Є ПЕР­ШИМ КРО­КОМ ДО УСПІХУ У ВРО­ЖАЙ­НОСТІ

Так, за гли­би­ни об­робітку 15 см ви­­тра­та паль­но­го на гек­тар на обох аг­­ре­га­тах бу­ла май­же од­на­ко­вою. За гли­би­ни 21 см та аг­ре­га­ту­ван­ня із на­яв­ним у гос­по­дарстві трак­то­ром Rubin 12 зміг лед­ве до­сяг­ти ро­бо­чої швид­кості 6 км/год.

При ви­ко­ри­с­тан­ні куль­ти­ва­то­ра Karat ви­т­ра­та паль­но­го бу­ла на 28% більша, ніж у бо­ро­ни Rubin. АЛЕ! Швид­­кість ро­бо­ти куль­ти­ва­то­ра на гли­бині при­близ­но 22 см бу­ла на 2 км/год більша, аніж бо­ро­ни, до то­го ж Karat міг пра­цю­ва­ти на більшій гли­бині, ніж Rubin. Про­те, за­вдя­ки ве­ли­ко­му діаме­т­ру дис­ка (736 мм), Rubin 12 пра­цює в глиб­ших ша­рах ґрун­ту інтен­сивніше.

Він ру­хає більші ма­си землі, що, з од­но­го бо­ку, підви­щує ефек­тивність пе­ремішу­ван­ня ґрун­ту та по­кра­щує йо­го подрібнен­ня. А з дру­го­го – це оз­на­чає підви­щен­ня по­треби в тязі, що по­зна­чи­лось на змен­шенні ро­бо­чої швид­кості за зро­с­тан­ня гли­би­ни об­робітку під час про­ве­ден­ня на­шо­го те­с­ту. Що менша глибина обробітку, то мен­ша ма­са ґрун­ту при­во­дить­ся в рух, та­ким чи­ном інтен­сивність ро­бо­ти куль­ти­ва­то­ра й бо­ро­ни стає од­на­ко­вою.

Плю­си та міну­си Каrаt 9/600 КUА

+ Гли­би­на об­робітку – до 30 см
+ Вирівню­ван­ня
+ Од­норідний об­робіток за всією гли­би­ною за­вдя­ки стрілча­с­тим ла­пам
– Гірше пе­ремішу­ван­ня ґрун­ту
– Ви­ща ви­т­ра­та паль­но­го.

На що ще варто звер­ну­ти ува­гу:

  • За­глиб­лен­ня ро­бо­чих ор­ганів обох аг­ре­гатів – без жод­них про­блем.
  • За­вдя­ки ви­сокій рамі та розміщен­ню ро­бо­чих ор­ганів, не бу­ло зафіксо­ва­но за­би­ван­ня як зем­лею, так і рос­лин­ни­ми решт­ка­ми.
  • Rubin 12 в 6-ме­т­ро­во­му ви­ко­нанні май­же на 20 000 євро до­рож­чий.
  • Karat 9 – на 500 кг лег­ший.
  • Ви­т­ра­ти на до­гляд за аг­ре­га­та­ми од­на­ко­во низь­кі в обох ви­пад­ках.

Підіб'ємо підсум­ки:

Як куль­ти­ва­тор, так і дис­ко­ву бо­ро­ну мож­на назвати «всю­ди­хо­дом», який мо­же ви­ко­ну­ва­ти як по­верх­не­вий об­робіток ґрун­ту, так і гли­бо­кий. Rubin 12 на гли­бині до 10 см ду­же лег­кохідний, а Karat 9 справ­ляється з ро­бо­тою за всією ши­ри­ною об­робітку із за­без­пе­чен­ням од­на­ко­вої рів­но­мір­ності об­робітку й до­б­ре при­дат­ний для за­сто­су­ван­ня як на лег­ких, так і важ­ких ґрун­тах. Куль­ти­ва­тор Karat 9 мо­же пра­цю­ва­ти глиб­ше, але дис­ко­ва бо­ро­на Rubin 12 інтен­сивніше пе­ремішує ґрунт на більшій гли­бині.

ВЕ­ЛИ­КИЙ ДИСК!

Люд­гер Ла­уткь­от­тер: «Що важ­чий ґрунт, то кра­ще йде Rubin 12».

На од­но­му з підприємств у регіоні Мюн­стер­лан­ду вже декілька років поспіль пра­цює Rubin 12/700 КА. У співпраці з Lemken влас­ник гос­по­дар­ст­ва, Люд­гер Ла­уткь­от­тер, від ви­хо­ду на ри­нок цьо­го аг­ре­га­ту постійно вдо­с­ко­на­лю­вав йо­го.

«Ми «кру­ти­ли мізка­ми» для вирішен­ня ба­га­ть­ох «вузь­ких місць» у кон­ст­рукції аг­ре­га­ту, по­ки не от­ри­ма­ли Rubin 12 та­ким, яким він нам оп­ти­маль­но підхо­див. Раніше ро­бо­ти з об­робітку стерні та гли­бо­ко­го ґрун­то­об­робітку в нас ви­ко­ну­вав Karat 9 з дис­ком 610 мм. І в нас бу­ла про­бле­ма, що жо­ден куль­ти­ва­тор був не при­дат­ний для гли­бо­ко­го об­робітку на­ших важ­ких ґрунтів. Аж до­ки до нас не по­тра­пив Rubin 12 із лег­кохідни­ми дис­ка­ми ве­ли­ко­го розміру – тоді ми змог­ли пра­цю­ва­ти глиб­ше»,

– роз­повідає пан Люд­гер. Для ньо­го якісне пе­ремішу­ван­ня со­ло­ми в ґрунті та за­без­пе­чен­ня кра­що­го на­ко­пи­чен­ня во­ло­ги – це два най­важ­ливіші пріори­те­ти в рос­лин­ництві:

«За­вдя­ки ве­ли­ким дис­кам, со­ло­ма до­б­ре пе­ремішується з ґрун­том, та­ким чи­ном ми підтри­муємо ґрун­то­ву капілярність, уни­каємо нерівномірно­го на­ко­пи­чен­ня со­ло­ми, тож во­да мо­же про­ни­ка­ти глиб­ше».

ЗМІННА ЛА­ПА!

Ойген Штайнфарц: «Універсальність за будь-яких умов».

Фермер гос­по­да­рює за без­по­ли­це­вою тех­но­логією об­робітку ґрун­ту в ко­муні Йю­хен (Північний Рейн – Вест­фалія) та вже про­тя­гом дев'яти років ви­ко­ри­с­то­вує Karat 9/500 КА.

«Вра­хо­ву­ю­чи спе­цифіку на­ших ґрунтів, ми повністю за­до­во­лені якістю ро­бо­ти куль­ти­ва­то­ра», – за­зна­чає йо­го влас­ник.

Особ­ли­во пан Штайн­фарц підкрес­лює якість вирівню­ван­ня по­верхні по­ля за всією ши­ри­ною аг­ре­га­ту, мож­ливість йо­го ро­бо­ти на гли­бині 30 см та на схи­лах.

«Здебільшо­го ми куль­ти­вуємо наші ґрун­ти тричі, при­чо­му пер­ший прохід аг­ре­га­ту – із ви­ко­ри­с­тан­ням мілкострілча­с­тих лап», – ділить­ся досвідом гос­по­да­рю­ван­ня пан Штайн­фарц.

Ра­зом із ко­ле­га­ми він об­роб­ляє близь­ко 800 га на рік, для ви­ко­нан­ня ґрун­то­об­робітку аг­ре­га­тує 5-ме­т­ро­вий куль­ти­ва­тор із трактором Fendt Vario 820. Що сто­сується по­тре­би заміни швид­коз­но­шу­ва­них ро­бо­чих ор­ганів, то, як ствер­д­жує гос­по­дар, од­но­го ком­плек­ту по­си­ле­них лемешів йо­му цілком ви­с­та­чає на се­зон.

Maльте Сохст, Aлександер Бертлінг, журнал «PROFI»

Рекламодавці останнього номеру