Норія Фадєєва

Ми розробили й виробляємо норії, які не травмують зерно, не обрушують соняшник, не викликають тріщинуватості на зернах сої, кукурудзи, рису, гороху та інших культур, що схильні до травмування, відтак, не зменшують потенціал насіння з урожайності, покращують цілісність зерна при зберіганні. Іншими словами, усі черпально-­кидаючі норії ми пропонуємо замінити на висипальні.

fadeev-1

Норії, які ми виготовляємо, призначені як для розміщення поза приміщеннями (на прийманні зерна після розвантаження транспорту), так і для транспортних зв’язків між машинами, що встановлюються в приміщеннях.

Принципова різниця між ними полягає в тому, що зовнішні норії – ланцюгові, мають вертикальну та похилу ділянку, що дозволяє з малою швидкістю (у діапазоні від 0 до 0,7 м/с) переміщувати ковші й висипати з них зерно в приймальний пристрій без жодного удару. Крім того, похила ділянка такої норії дозволяє подавати зерно під дах приміщення, уникаючи при цьому великої довжини каналів для транспортування зерна (самопливів), і суттєво спростити обслуговування верхньої частини норії, захищеної від опадів та обледеніння (мал. 1, 2). У норії такого виконання ковші не мають жодних болтів усередині ковша.

fadeev-2

Внутрішньоцехові норії виконані у вертикальному варіанті. У них бережлива взаємодія норії та зерна досягається за рахунок тихохідності й поетапного вивантаження зерна з ковша (мал. 3, 4).

Форма ковшів та їх взаємне розташування на норійній стрічці забезпечує завантаження й вивантаження зерна при будь­яких швидкостях. При повільному повороті стрічки на верхньому барабані, зерно з ковша не викидається й не б’ється об голівку норії, а висипається спочатку на поверхню задньої стінки попереду ковша, що рухається, і яка виконана у формі відкритого лотка, а потім, за рахунок кута нахилу цієї стінки до горизонту (45º і більше) – у приймальний пристрій.

Установка й кріплення ковшів на стрічці виконується таким чином, що вони повністю перекривають поверхню стрічки, що дозволяє зменшити просипання зерна при завантаженні й повністю виключають травмування зерна (характерне для черпальних норій) через затискання його між ковшем і стрічкою, оскільки на бережливих норіях між ними є зазор, більший ніж розмір зернин.

fadeev-3

Норія Фадєєва – це норія «повного ковша». Звичайні черпально-кидаючі норії не мають регулювання швидкості руху ковша, і при будь-­якому зменшенні витрати зерна на вході в норію ківш не довантажується й відносна частка зерна, що приймає на себе удар кромки ковша, збільшується. На малюнку 5 приведена залежність травмування рису на норії продуктивністю 50 т/год. при зменшенні подачі зерна. Із графіка видно, що при зменшенні завантаження зерна рису вчетверо, кількість тріснутих зерен виросла більше ніж удвічі. Норія Фадєєва дозволяє при заданій продуктивності встановлювати режим «повного ковша» за рахунок відповідного зменшення швидкості його руху та збільшення часу під його завантаження. При цьому практично виключається травмування зерна й зменшується навантаження на рухомі елементи норії, що збільшує її ресурс.

fadeev-4

Дослідження травмування звичайними швидкохідними черпально-­кидаючими норіями показали, що проблема «повного ковша» для них дуже значима. Навіть просте збільшення об’єму ковша в таких норіях, за інших рівних умов, зменшує травмування зерна. Так, при збільшенні об’єму ковша з 2 до 18 л при такому ж коефіцієнті заповнення ковшів 0,8 у звичайних норіях травмування зменшилось з 3,56 до 2,65%. При цьому збільшення коефіцієнта заповнення ковшів об’ємом 18 л з 0,5 до 1,0 також зменшило травмування зерна з 3,45 до 2,3% [2].

Таке зменшення травмування зерна при збільшенні об’єму ковша норії легко пояснити. Відносна частка зерна, що потрапляє під удар кромки ковша та болтів його кріплення до стрічки, зменшується, та й при викиданні зерна в головці норії з більшою швидкістю не кожній зернині «дістається» лобовий удар об відбійну плиту – багато зернинок, що летять навздогін за першими, демпферують силу удару в шарі зерна, уповільнивши рух у ньому.

Взявши цю інформацію до уваги, стає зрозумілим, що бережливі норії не лише повільно переміщують ківш, не допускаючи просипання зерна, але й дозволяють регулювати його наповнюваність практично повністю, виключаючи травмування.

fadeev-5

З метою запобігання осипання при завантаженні ковша виконаний повторювач завантаження (мал. 6). Канал, по якому рухаються ковші в башмаку, зроблено сферичним, і розрахований зазор між передньою кромкою ковша і твірною каналу не змінюється при натягуванні стрічки, оскільки при натягуванні відбувається переміщення всього вузла разом із нижнім сферичним дном. Дно каналу в нижній частині легко відкривається з метою контролю зерна, що лишилося там від попередньої партії.

Малі швидкості руху ковша на пропонованих нами норіях дозволили відмовитися від самої форми ковша­черпака й установлювати ковші значно більшої місткості й іншої форми. Такий ківш при тому ж кроці ковшів дозволяє:

  • збільшити продуктивність норії не менше ніж у півтора рази;
  • у кілька разів зменшити частку зерна, що вдаряється об передню кромку ковша (хоча при швидкості 0,7 м/с цей удар не травмує навіть зерен рису);
  • усунути просипання зерна практично при повному його завантаженні при повороті з вертикальної на похилу ділянку норії.

Таким чином, технічно вирішене питання при вертикальному транспортуванні зерна, а також практично повністю при цьому усунено його травмування, що особливо важливо для такого легко травмованого насіння як насіння сої.

Авторство рішень захищене патентами України (№ 48250 Ковшова норія; № 36534 Норія Фадєєва) і Російської Федерації № 91060 Ковшовая нория; № 79281 Нория Фадеева) (рис. 7).

Список використаної літератури:
1. Фейденгольд В.Б., Закладной Г.А., Алексеева Л.В., Львова Л.С., Темирбекова С.А. Меры борьбы с потерями зерна при заготовках, послеуборочной обработке и хранении на элеваторах и хлебоприемных предприятиях/ Под ред. В.Б.Фейденгольда – М.: ДеЛи принт, 2007. – 320 с.
2. Шатохин И.В., к.т.н., Парфенов А.Г., студент­бакалавр, Алфеев Д.А., студент­бакалавр, Воронежский государственный аграрный университет им. Петра I. Снижение потерь зерна при послеуборочной обработке за счет совершенствования норий/И.В. Шатохин, А.Г. Парфенов, Д.А. Алфеев//Хранение и переработка зерна. – 2012. – №4 (154) апрель. с.38.

fadeev-6
Рекламодавці останнього номеру